Ta mig till mobilanpassad hemsida
Dela:

Utredningen om kollektiv rättighetsförvaltning

I maj 2015 kom betänkandet av ”Utredningen om kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet” SOU 2015:47 och SAMI lämnade i augusti in sitt yttrande. Det handlar om en helt ny lag som införs i Sverige och där öppenhet, effektivisering, transparens och valfrihet genomsyrar förslaget. Nedan följer SAMI:s viktigaste påpekanden:

 

 • SAMI är som utgångspunkt positivt inställt till ett EU gemensamt regelverk för kollektiv rättighetsförvaltning och tillstyrker att direktivet genomförs genom att en ny lag införs.
   
 • SAMI uppfattar att direktivet är avsett att främja en sund kollektiv rättighetsförvaltning och menar att lagstiftningsarbetet därför måste genomsyras av en rimlig balans mellan rättighetshavarnas rättigheter och organisationernas förutsättningar att bedriva en kostnadseffektiv förvaltning. En överreglering riskerar att inskränka den flexibilitet som krävs för att organisationer inom olika verksområden på ett effektivt sätt ska kunna anpassa verksamheten efter rådande förutsättningar på området.
   
 • SAMI efterlyser en tydlig vägledning om när den nya lagens bestämmelser gäller utöver eller istället för befintlig associationsrättslig reglering. 
   
 • SAMI efterfrågar ett förtydligande av att den kollektiva ordningen följer direkt av lag och att obligatorisk kollektiv förvaltning gäller för samtliga förfoganden som omfattas av inskränkningen i 47 § URL då detta får betydelse för tillämpligheten av framförallt direktivets art. 5 (förslagets kap. 3).
   
 • SAMI avstyrker formuleringen av styrelseledamots och vd:s skadeståndsansvar, förslagets 12 kap. 4 § 1 st. SAMI menar att skadeståndsansvaret ska motsvara vad som gäller enligt den associationsrättsliga regleringen.
   
 • Det bör framgå direkt i lagtexten, förslagets 5 kap. 4 § att stämman kan förfoga över utnämnande eller avskedande av styrelseledamöter genom föreskrifter i stadgarna. SAMI har påpekat att ordet ”avskedande” känns främmande i sammanhanget.
   
 • SAMI anser att utgångspunkten för fördelning och avdrag bör vara rättigheternas individuella karaktär och att detta bör gälla för såväl hantering av insamlade medel som fördelning och genombetalning.
   
 • SAMI tillstyrker att en treårig preskriptionsfrist införs, förslagets 7 kap. 8 §. SAMI efterlyser ett tydligt klargörande av hur denna preskriptionsfrist förhåller sig till de allmänna preskriptionsreglerna.
   
 • Beträffande förhållandet till användarna, delar SAMI bedömningen att direktivet inte avser att begränsa avtalsfriheten på upphovsrättsområdet och att det inte införs någon kontraheringsplikt eller förhandlingsskyldighet i förhållande till dessa.
   
 • SAMI menar att rapporteringsskyldighet för användare är en grundläggande förutsättning för att organisationen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt den nya lagen och att rapporteringsplikt bör kunna åberopas även i förhållande till tidigare led (när innehållet tillhandahålls av till exempel en musikleverantör). Dessutom bör rapporteringen ske utan kostnad för organisationen.
   
 • SAMI anser att även framställare i vissa fall bör åläggas en skyldighet att bistå en kollektiv förvaltningsorganisation med information om upptagningen.
   
 • SAMI tillstyrker förslaget att PRV utses att utöva viss tillsyn.SAMI har lagt ner mycket tid och arbete på frågeställningarna och kommer även de kommande åren behöva lägga såväl tid som resurser på att se till att verksamheten är förenlig med de nya bestämmelserna. Framförallt måste SAMIs it-system uppgraderas, men SAMI kommer bland annat även att arbeta fram nya stadgar liksom arbeta för bättre rapportering och ännu snabbare genombetalningar än vad som hittills varit möjligt.

Läs yttrandet i sin helhet ››