Ta mig till mobilanpassad hemsida
Dela:

Den digitala strategin och Fair Internet


EU-kommissionens ”En strategi för Europas digitala inre marknad” är en strategi som syftar till att få EU:s inre marknad att fungera väl också i en alltmer uppkopplad och digital ekonomi.Strategin fokuserar på tre övergripande områden:

  1. förbättra företags och konsumenters tillgång till varor och tjänster online i Europa, genom att ta bort hinder för gränsöverskridande verksamhet,
  2. skapa rätt förutsättningar för framväxten av digitala nätverk och innovativa tjänster, samt
  3. maximera tillväxtpotentialen för EU:s digitala ekonomi, genom exempelvis investeringar i it-infrastruktur, digitala kunskaper och offentliga e-tjänster.

 

SAMI har under året yttrat sig över ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén ”En strategi för en inre digital marknad i Europa” (KOM (2015) 192 slutlig)”.

 

I yttrandet har SAMI framförallt pekat på att utövarnas roll i det digitala landskapet har glömts bort. Även artister och musiker måste få en rimlig chans att få betalt eftersom de är en viktig pusselbit till att musik finns och som konsumenter och andra användare ska få ta del av. För att detta ska bli verklighet krävs konkreta åtgärder och det förslag som SAMI förordar är en ny bestämmelse i lagen om en ”oavvislig rätt till ersättning”. Denna bestämmelse ska garantera att utövare – för den händelse de har överlåtit sin exklusiva rätt och oberoende av villkoren för en sådan överlåtelse – ska ha en oavvislig rätt till ersättning för tillgängliggörande på begäran av sina framföranden. Ersättningen ska samlas in från användarna (tjänsterna) och hanteras av utövarnas kollektiva förvaltningsorganisationer. Den oavvisliga rätten till ersättning kan införas utan att redan existerande avtalsmodeller mellan utövare, framställare (producenter) och användare behöver ändras. Samtidigt garanterar den en ersättning för musiker och andra utövare när deras framföranden används on-demand.  

 

SAMI arbetar även med den oavvisliga ersättningsrätten under kampanjen Fair Internet. Det är en europeisk kampanj som görs i samarbete med The Association of European Performers’ Organisations (AEPO-ARTIS), The International Federation of Actors (FIA), The International Federation of Musicians (FIM) och The International Artists Organisations (IAO). För att stötta kampanjen har SAMI och Musikerförbundet bland annat träffat ledande svenska politiker och beslutsfattare i EU där vikten av ersättning till artister och musiker har påtalats och på vilket sätt detta skulle kunna lösas i det digitala landskapet. SAMI och Musikerförbundet har även deltagit i seminarier och sammankomster utomlands för att diskutera och sprida budskapet om den oavvisliga ersättningsrätten. 

 

Läs yttrandet i sin helhet ››