Ta mig till mobilanpassad hemsida
Dela:

§46

Framställare av ljud- eller bildupptagningar


46§ En framställare av upptagningar av ljud eller rörliga bilder har, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, en uteslutande rätt att förfoga över sin upptagning genom att:

  1. framställa exemplar av upptagningen, och
  2. göra upptagningen tillgänglig för allmänheten.

De rättigheter som avses i första stycket gäller till dess femtio år har förflutit efter det år då upptagningen gjordes. Om en ljudupptagning ges ut inom denna tid, gäller rättigheterna i stället till utgången av det femtionde året efter det år då ljudupptagningen första gången gavs ut. Om ljudupptagningen inte ges ut under nämnda tid men offentliggörs under samma tid, gäller rättigheterna i stället till utgången av det femtionde året efter det år då ljudupptagningen först offentliggjordes. Om en upptagning av rörliga bilder har getts ut eller offentliggjorts inom femtio år från upptagningen, gäller rättigheterna enligt första stycket till dess femtio år har förflutit efter det år då upptagningen av rörliga bilder först gavs ut eller offentliggjordes.

 

Bestämmelserna i 2§ andra-fjärde styckena, 6-9§§, 11§ andra stycket, 11 a, 12, 16, 17, 21, 22, 25-26 b, 26 e, 26 k-26 m, 42 a, 42 c och 42 d§§ skall tillämpas i fråga om upptagningar som avses i denna paragraf. Dessutom skall 42 f§ tillämpas i fråga om andra upptagningar än sådana som avses i 47§.

 

När ett exemplar av en upptagning enligt denna paragraf med framställarens samtycke har överlåtits inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får exemplaret spridas vidare.

 

Fjärde stycket ger inte rätt att tillhandahålla allmänheten:

  1. exemplar av en upptagning genom uthyrning eller andra jämförliga rättshandlingar, eller
  2. exemplar av en film eller annan anordning på vilken rörliga bilder tagits upp genom utlåning. Lag (2005:359).

Läs hela upphovsrättslagen här ››