Ta mig till mobilanpassad hemsida
Dela:

§45

Utövande konstnärer 

 

45§ En utövande konstnär har, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, en uteslutande rätt att förfoga över sitt framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk eller ett uttryck av folklore genom att 

  1. ta upp framförandet på en grammofonskiva, en film eller en annan anordning, genom vilken det kan återges,
  2. framställa exemplar av en upptagning av framförandet, och
  3. göra framförandet eller en upptagning av det tillgängligt för allmänheten.

De rättigheter som avses i första stycket 2 och 3 gäller intill utgången av femtionde året efter det år då framförandet gjordes eller, om upptagningen har getts ut eller offentliggjorts inom femtio år från framförandet, efter det år då upptagningen först gavs ut eller offentliggjordes.

 

Bestämmelserna i 2§ andra-fjärde styckena, 3, 6-9, 11-12, 16, 17, 21, 22, 25-26 b, 26 e, 26 k-26 m och 27-29§§, 39§ första meningen samt i 41, 42, 42 a, 42 c, 42 d och 42 f§§ skall tillämpas i fråga om framföranden som avses i denna paragraf.


När ett exemplar av en upptagning enligt denna paragraf med den utövande konstnärens samtycke har överlåtits inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får exemplaret spridas vidare.

Fjärde stycket ger inte rätt att tillhandahålla allmänheten

  1. exemplar av en upptagning genom uthyrning eller andra jämförliga rättshandlingar, eller
  2. exemplar av en film eller annan anordning på vilken rörliga bilder tagits upp genom utlåning. Lag (2005:359).

 Läs hela upphovsrättslagen här ››