Ta mig till mobilanpassad hemsida
Dela:

Intäktsområden

SAMI samlar in och betalar ut ekonomisk ersättning när ljudupptagningar används vid ett offentligt framförande eller vid en överföring till allmänheten. Som exempel kan nämnas när musik spelas i butiker och restauranger, när den används i radio och TV, vid sändning via internet samt när musik privatkopieras, lånas ut på bibliotek och vidaresänds via kabelnätet. Här beskrivs de olika intäktsområdena.

 

Offentligt framförande

SAMI administrerar insamlingen av ersättning när ljudupptagningar används vid ett offentligt framförande. Ersättningen fördelas sedan lika mellan SAMI och IFPI Svenska Gruppen (IFPI).

 

SAMI har idag över 42 000 musikanvändare i Sverige som betalar för att de använder musik i sin verksamhet, till exempel gym, butiker, restauranger och hotell. 

 

Internationell ersättning

SAMI har i dag 44 bilaterala avtal med systersällskap runt om i världen. Med stöd av dessa avtal kan SAMI samla in ersättningar åt sina anslutna för bland annat radiospelningar och offentliga framföranden av deras musik i andra länder. Insamlade ersättningar från utlandet betalas igenom till berörda artister och musiker utan att några administrativa avdrag görs av SAMI. 

 

Radio, tv, internet och vidaresändning

IFPI administrerar insamlingen av ersättning för offentligt framförande som spelas i radio, tv och vid sändning via internet. Den insamlade ersättningen fördelas sedan lika mellan SAMI och IFPI. Copyswede samlar in kabelersättning för vidaresändning.

 

Public service

Ersättning samlas in från Sveriges Radio (SR), Sveriges Television (SVT) och Utbildningsradion (UR) för att de använder musik i sina program, både utsändning i etern och via sina webbplatser. 

 

Kommersiell radio

Landets kommersiella radiostationer betalar för den inspelade musik som de använder i sina program. 

 

Övrig radio/tv

Kommersiella tv-bolag, lokal-tv och närradiostationer betalar för sin musikanvändning och -spridning. 

 

Web- & simulcasting

Webcasting är en ljudutsändning via Internet och kan fungera som en kompletterande sändningskanal för en ordinär radiostation. Det finns också ett större antal renodlade webbradiostationer som uteslutande sänder sina program via Internet. Simulcasting är när till exempel ett radioprogram sänds samtidigt och oförändrat på internet. För detta krävs särskilda avtal.

 

Kabelersättning

Kabelersättningen betalas av de aktörer som vill vidaresända radio och TV i något sammanhang, till exempel kabel- och TV-operatörer. SAMI har gett Copyswede i uppdrag att samla in ersättningen. Bakom Copyswede står 14 kulturskaparorganisationer, som företräder svenska upphovsmän och utövande konstnärer, och SAMI är en av dessa. 

 

Kompensationsersättning

Det finns två olika former av kompensationsersättning för artister och musiker:

 

Fonogramersättning

Fonogramersättning, även kallad Biblioteksersättning, är till för medverkande artister och musiker på inspelningar som lånats ut på bibliotek i landet. Ersättningen fastställs varje år av regeringen och Författarfonden förser SAMI med statistik på utlåningen. 

 

Privatkopieringsersättning (PKE)

Privatkopieringsersättningen är till för att kompensera artister och musiker för det inkomstbortfall som orsakas av laglig privatkopiering av musik, film och tv-program. Ersättningen betalas av företag i elektronikbranschen för produkter som är ”särskilt ägnade för privatkopiering”, som exempelvis hårddiskar och USB-minnen, och samlas in av Copyswede på uppdrag av SAMI.