Ta mig till mobilanpassad hemsida
Dela:

Förlängd skyddstid för fonogram: från 50 till 70 år!

2011-09-15 11:05:53

Den 12 september röstades direktivet om förlängning av skyddstiden igenom av EU:s ministerråd. Skyddstiden för fonogramframställare och utövande konstnärer – i praktiken producenter/skivbolag och medverkande artister och musiker – förlängs från 50 till 70 år.

 

SAMI välkomnar det direktiv som den 12 september 2011 röstades igenom av EU:s ministerråd, d v s direktiv om förlängning av skyddstiden för fonogramframställare och utövande konstnärer – i praktiken producenter/skivbolag och medverkande artister och musiker. Skyddet förlängs från 50 till 70 år vilket innebär att artister och musiker som på ålderns höst riskerat ett inkomstbortfall nu ges möjlighet till en fortsatt inkomst. Med förbättrade ekonomiska förutsättningar ger även ett ökat utrymme för konstnärligt skapande vilket i sin tur borgar för mångfald och kreativitet.

 

Den längre skyddstiden om 70 år kommer att omfatta upptagningar som är skyddade vid tidpunkten för direktivets genomförande. Upptagningar som är oskyddade vid denna tidpunkt kommer alltså även fortsättningsvis att vara fria. Skyddstiden kommer liksom tidigare beräknas från det att upptagningen lagligen ges ut eller offentliggörs.

 

Ministerrådets beslut innebär att ett direktiv förväntas publiceras under hösten och att det ska vara implementerat i medlemsstaterna senast 2013 (troligen oktober).

 

Kopplat till skyddstidsförlängningen har föreslagits ett antal kompletterande övergångsregler som syftar till att säkerställa att även de artister och musiker som har överlåtit sina rättigheter till sitt skivbolag kommer i åtnjutande av förlängningen:

  • Presumtionsregel avseende ingångna kontrakt – en överlåtelse eller upplåtelse som skett i tiden före direktivet genomförande ska presumeras gälla även under förlängningstiden, d v s ytterligare 20 år, om det inte finns ”tydliga indikationer” på motsatsen.
  • Tilläggsersättning till session-/studiomusiker som överlåtit sina rättigheter mot en engångsersättning – producenten åläggs att på årsbasis avdela 20 % av bruttointäkter från återgivning, distribution och försäljning till medverkande musiker. Här omnämns kollektiv rättighetsförvaltning som ett sätt att hantera denna ersättning dock utan att sådan görs tvingande. Direktivet medger också undantag för producentbolag som inte når upp till viss omsättning.
  • Use it or lose it – artisten ska ha en rätt att genom uppsägning få tillbaka sina rättigheter om upptagningen inte exploateras vid tiden för skyddstidsförlängningen (se angående oklarheter i bestämmelsens utformande i SAMI:s yttrande)


Det är naturligtvis även viktigt att direktivet beträffande tidpunkt för införandet, både såvitt gäller tidsförlängningen som övergångsbestämmelserna, innebär en verklig harmonisering i samtliga medlemsländer.

 

Vad innebär det rent praktiskt för den som medverkat på en inspelning? ›

 

Kommentera

Nyhetsbrev

Fyll bara i din e-postadress nedan, så får du också SAMI:s nyhetsbrev!