Ta mig till mobilanpassad hemsida
Dela:

Valberedningens arbetsordning

Arbetsordning för valberedning i Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation efter beslut vid ordinarie föreningsstämma 31 maj 2011.

1. Övergripande ansvar och syfte

Valberedningens övergripande ansvar är att till SAMI:s stämma presentera lämpliga kandidater för styrelseledamöter och revisorer, samt föreslå arvodering av ordförande, styrelse och förtroendevalda revisorer.

Valberedningen arbetar helt och hållet på uppdrag av föreningsstämman. Styrelsen har därför inget mandat att lägga sig i valberedningens arbete.

 

2. Valberednings sammansättning

Valberedningen består av tre till fem ledamöter som utses vid ordinarie föreningsstämma. Stämman utser även en sammankallande i valberedningen. Svenska Musikerförbundet, Teaterförbundet och Sveriges Yrkesmusikerförbund äger rätt att nominera varsin ledamot till valberedningen.

Valberedningen och valberedningens arbetsordning ska presenteras på SAMI:s webbplats.

 

3. Uppgifter

Valberedningen ska:

  • följa hur såväl styrelsen i sin helhet som enskilda ledamöter fullgör sina uppgifter. Valberedningen ska därvid ta del av styrelsens utvärdering av sitt eget arbete

  • bereda föreningens medlemmar möjlighet att komma in med nomineringar till de val valberedningen skall bereda. Nomineringar bör lämnas till valberedningen senast 15 februari.

  • utöver de ledamöter respektive förbund utser, ge förslag på ledamöter till SAMI:s styrelse så att styrelsens sammansättning väl avspeglar de utövares verksamhetsområden inom vilka rättigheter enligt 47 § i upphovsrättslagen genereras. Hänsyn skall även tas till kön ur ett jämställdhetsperspektiv, spridning i åldrar samt geografisk representativitet.

  • inför föreningsstämman presentera samtliga skriftliga och muntliga förslag som inkommit till valberedningen på medlemmar till olika förtroendeposter.

  • de som nomineras och föreslås till förtroendeuppdrag ska presenteras, med namn och kompetens, på hemsidan senast fyra veckor innan föreningsstämman. Förslagen skall finnas med i kallelsen till stämman.

  • närvara på årsstämman för att kunna presentera och motivera sina förslag.

  • sammanträda på kallelse av den sammankallande, men kan också sammankallas av en eller flera av de övriga ledamöterna i valberedningen.