Ta mig till mobilanpassad hemsida
Dela:

Föreningens styrning

SAMI:s föreningsstyrning sker via föreningsstämman, styrelsen och verkställande direktören (vd) i enlighet med lagen om ekonomiska föreningar, SAMI:s stadgar, styrelsens arbetsordning och styrelsens vd-instruktioner.


Föreningsstämman

Föreningsstämman är SAMI:s högsta beslutande organ, där alla medlemmar har rätt att rösta i enlighet med vad som anges i SAMI:s stadgar. Föreningsstämman utser styrelse, auktoriserad revisor, förtroendevalda revisorer samt valberedning i enlighet med SAMI:s stadgar. Föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkning, disposition av årets resultat samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelse och vd.

 

Styrelsen har det övergripande ansvaret för föreningens interna kontroll. Den interna kontrollen skall säkerställa att föreningens ekonomiska information är tillförlitlig och ger medlemmarna och övriga intressenter en rättvisande bild av föreningens och koncernens verksamhet.

SAMI:s styrelse

 

Styrelsens arbetsätt

Styrelsen i SAMI består av elva ledamöter samt tre suppleanter. Styrelsens ordförande utses av styrelsen vid konstituerande styrelsemöte.

 

Styrelsen skall under verksamhetsåret genomföra minst fem styrelsemöten. Styrelsemöten hålls i möjligaste mån i dotterbolaget Nalens lokaler. Styrelsemötena skall behandla ekonomisk rapportering, budgetering, vd:s rapportering av löpande
verksamheten såsom insamlingens resultat och utveckling samt distribution av medel till rättighetshavarna, föreningens kostnader, tvister, förhandlingar av bilaterala avtal samt dotterbolagens utveckling. Samtliga styrelsemöten skall protokolleras och utsändas till ledamöterna efter justering.

 

Styrelsens arbetsordning samt styrelsens vd-instruktion, som beslutas årligen på konstituerande styrelsemöte, innehåller riktlinjer för arbetsfördelning mellan styrelse och vd.

 

Styrelsen utser årligen ett arbetsutskott, företrädesvis bestående av styrelsens ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande, för att bereda frågor mellan och inför
styrelsemötena. Arbetsutskottet skall också fungera som ett löpande stöd till vd. Arbetsutskottet är inget beslutande organ.

 

Föreningens ledning

Moderföreningens ledning består av vd och samtliga chefer i verksamheten. Ledningen träffas månatligen i direkt anslutning till månadsbokslut.


Vd leder verksamheten i enlighet med den instruktion för vd:s arbete som årligen antas av styrelsen samt styrelsens instruktioner från tid till annan. Vd ansvarar för att styrelsen får sådan information som är nödvändig för beslutsunderlag och är föredragande av denna information vid styrelsemötena. Vd håller också styrelsen, arbetsutskottet samt styrelsens ordförande informerad om bolagets finansiella ställning och utveckling.


Intern kontroll

Föreningens operativa organisation är uppbyggd med tydlig ansvarsfördelning och inarbetade kontroll- och styrsystem. Ekonomiavdelningen upprättar fullt periodiserad
resultat- och balansräkning månadsvis på avdelnings och projektnivå. Den ekonomiska rapporteringen kvalitetssäkras månadsvis på alla nivåer via respektive avdelningschef. Ekonomifunktionen rapporterar till Vd.


Revision

Föreningens och dotterbolagens verksamhet såväl som räkenskaper revideras årligen av både den auktoriserade revisorn som av två förtroendevalda revisorer. Den auktoriserade revisorn och vd har löpande dialog under året. Samtliga revisorer har s k revisionsmöte efter revision inför årsbokslut med styrelsens ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande, vd, dotterbolagens vd:ar samt redovisningschefen. Samtliga revisorer deltar också vid styrelsemöte i mars varje år för en föredragning för hela styrelsen. Styrelsen undertecknar årsredovisningen vid samma möte.


Valberedning

Föreningens valberedning utses av föreningsstämman som samtidigt fastställer valberedningens arbetsordning. Förslag till valberedningen kan lämnas via
e-post till adress valberedningen@sami.se

SAMI:s valberedning